Att gå sönder : Elitidrottares upplevelser av skador

Detta är en Kandidat-uppsats från Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

Författare: Micaela Wivallius; [2017]

Nyckelord: Athlete; injury; sport; coping; stress;

Sammanfattning: Tidigare undersökningar av skadade idrottare på både elit och motionsnivå har visat att under skador upplevs ledsenhet, ilska, sorg och ofta hög stress från både sig själv och andra. Syftet med undersökningen var att ta reda på hur svenska elitidrottare som utövar en lagsport upplever skador samt se om det finns antydningar till könsskillnader. Fyra män och fyra kvinnor i åldrarna 18–36 som samtliga spelar i högsta eller näst högsta divisionerna i handboll, fotboll, ishockey, innebandy samt bandy deltog. Datainsamlingen skedde genom intervjuer, intervjuerna meningskoncentrerades och analyserades till ett resultat som visade att de upplevde (1) ilska, (2) ledsenhet, (3) stress, (4) oro men samtidigt (5) revanschlust samt (6) att de lärt sig någonting under en skada. Studien önskar kunna bidra till att öka förståelsen för en skadad elitidrottare genom att lyfta fram både de positiva och negativa följderna av att vara skadad.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)