Att höra utan att nyttja? Om användning av överskottsinformation från hemlig teleavlyssning

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Lunds universitet/Juridiska institutionen

Författare: Mats Manhammar; [2003]

Nyckelord: Processrätt; Law and Political Science;

Sammanfattning: Vid användning av hemliga tvångsmedel kan det framkomma uppgifter om annat brott än det för vilket det aktuella tvångsmedlet beslutats. Sådana uppgifter benämns överskottsinformation. I vad mån sådan information får utnyttjas är inte generellt reglerat i lag. Användning av överskottsinformation är ett aktuellt ämne och rättsläget är i dagsläget oklart. Uppsatsen syftar till att undersöka huruvida en användning av överskottsinformation från hemlig teleavlyssning utan uttryckligt lagstöd är förenlig med grundlagen och Europakonventionen. Därefter undersöks om en lagreglering av användning av sådan överskottsinformation bör införas. Slutligen diskuteras hur en sådan lagreglering bör utformas. Uppsatsen klargör inledningsvis vilka förutsättningar som måste vara uppfyllda för att hemlig teleavlyssning skall få användas. Uppsatsen innehåller vidare en grundlig genomgång av de olika utredningar och förslag som har berört frågan om användning av överskottsinformation samt en översiktlig presentation av hur frågan har lösts i sju olika länder. Mot bakgrund av Europadomstolens praxis och uttalanden av lagrådet är uppsatsens slutsats att en användning av överskottsinformation från hemlig teleavlyssning utan uttryckligt lagstöd sannolikt strider mot artikel 8 i Europakonventionen. En lagreglering av användning av överskottsinformation bör därför införas. Starka rättssäkerhetsskäl talar även i övrigt för en lagreglering av frågan. Författaren föreslår att en lagreglering ges följande innebörd. Överskottsinformation från hemlig teleavlyssning som rör begångna eller pågående brott skall få användas för att utreda brotten. Överskottsinformation om att ett brott är på väg att begås skall få användas för att förhindra brottet. Överskottsinformation som rör brott begånget av den person som avlyssningsbeslutet avser får användas som bevis i rättegång. Överskottsinformation avseende brott begånget av annan person får användas som bevis i rättegång, under förutsättning att hemlig teleavlyssning hade fått användas för att utreda det aktuella brottet. Överskottsinformation av sådant slag som avses i 36 kap. 5 § RB får användas som bevis i rättegång endast om det är tillåtet att efterforska uppgifterna vid vittnesförhör.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)