Barnmorskans stöd till kvinnor med vulva vestibulit

Detta är en Magister-uppsats från

Sammanfattning: Allt fler kvinnor söker för vulva vestibulit (VVS). Tyvärr är det många av dem som inte känner att de får hjälp. De som främst möter dessa kvinnor är läkare och barnmorskor på olika mottagningar. Därför är det viktigt att de har den kunskap som krävs för att kunna stödja kvinnor med vulva vestibulit. Tidigare forskning fokuserar mycket kring orsak, symtom och behandling men har inte beskrivit barnmorskans professionella roll att främja sexuell hälsa och livskvalitet hos kvinnor med VVS. Syfte: Syftet med studien var att beskriva hur barnmorskan och läkaren kan stödja kvinnor med VVS och förebygga uppkomsten av det.Metod: Studien bygger på tre enskilda intervjuer med barnmorskor och en intervju med läkare där båda författarna närvarande vid samtliga intervjuer. Intervjuerna transkriberades och därefter analyserades materialet gemensamt av författarna med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys.Resultat: I resultatet framkom det hur läkare och barnmorskor arbetar för att stödja kvinnor med vulva vestibulit. Konkreta förslag på hur en gynekologisk undersökning kan utföras beskrivs i studien. Samtliga belyste vikten av att bygga upp en kontakt med kvinnan samt att man tar en ingående anamnes. Att undervisa kvinnan om kroppen, underlivets anatomi samt hur sexuell lust påverkas av yttre faktorer var viktigt för samtliga informanter. Ett samarbete mellan olika yrkesgrupper var också en viktig förutsättning för att få fram bästa möjliga stöd och behandling för kvinnorna samt för att kunna förebygga vulva vestibulit.Slutsats: Barnmorskorna och läkaren i studien visar förslag på hur barnmorskor, läkare men även andra yrkesgrupper (psykolog, kurator, sjukgymnast) kan gå till väga när de möter kvinnor med VVS. För att öka kunskapen kring hur VVS kan förebyggas och hur kvinnor med VVS kan stödjas är det viktigt att synliggöra problemen samt att alla tar sitt ansvar och visar att man bryr sig.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)