Utvecklingsländers ekonomiska tillväxt : Studie i vilka faktorer som påverkar utvecklingsländers ekonomiska tillväxt

Detta är en Kandidat-uppsats från Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

Sammanfattning:

Vilka faktorer är av vikt för att uppnå ekonomisk tillväxt? Kring denna fråga har det ständigt debatterats. Det är viktigt för ett land hur dess ekonomiska tillväxt fungerar, hur de uppnår detta kan ske på olika sätt och vad som påverkar den ekonomiska tillväxten finns det blandade meningar om. Syftet med uppsatsen är att undersöka samt förklara vilka faktorer som skapar denna ekonomiska tillväxt, vi kommer undersöka detta genom att titta på den grupp som kallas för utvecklingsländer.

Det finns tidigare studier inom detta område men de vi har sett till har delade meningar, vilken om någon specifik faktor som bidrar till ekonomisk tillväxt mer än någon annan. Däremot så finns det gott om tillväxtteorier som försökt förklara vilka faktorer som påverkar tillväxten, vilka vi har använt oss av för att förklara resultatet av analysen.

Vi har använt oss av en linjär regressionsmodell, där den beroende variabeln ekonomisk tillväxt är representerad av förändringen i bruttonationalprodukten per capita. Modellen har testat gentemot åtta stycken oberoende variabler som anses kunna påverka tillväxten och på så sätt har vi kunnat se var utvecklingsländers tillväxt kan komma ifrån. Data som använts i denna undersökning är sekundärdata, som kommer från internationella organisationer.

Resultatet som vi fick fram kom att visa att tre av våra variabler var av signifikant betydelse för den ekonomiska tillväxten i utvecklingsländerna. Dels var det vilket statsskick som länderna i fråga hade, dels hur stor del av bruttonationalprodukten som bestod av utländska direktinvesteringar, och sist var även ländernas populationstillväxt av betydelse för hur väl landet lyckades uppnå ekonomisk tillväxt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)