Ett distribuerat ledarskap i en digital vardag. En kvalitativ studie om distribuerat ledarskap i en digital kontext

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

Sammanfattning: Titel: Ett distribuerat ledarskap i en digital vardag - En kvalitativ studie om distribuerat ledarskap i en digital kontext. Universitet: Lunds Universitet, Campus Helsingborg, Institutionen för Service Management Kurs: KSMK65/ SMKK60 Examensarbete för kandidatexamen, 15hp, VT2021 Författare: Amanda Björk & Madeleine Ulriksson Handledare: Johan Alvehus Syfte: Syftet med denna studie är att bidra med förståelse för hur distribuerat ledarskap sker i digitala möten. Frågeställning: Hur sker distribuerat ledarskap i en digital kontext? Metod: En kvalitativ studie med digitala observationer via Microsoft-teams. Observationerna gjordes på en arbetsgrupp som arbetar i bygg- och anläggningsbranschen. Studien har utförts med en abduktiv ansats vilket innebär att arbetet mellan teori och empiri har skett växelvis. Slutsats: Distribuerat ledarskap sker i fyra processer när gruppmedlemmarna: Fördelar arbetsuppgifter, frågar om hjälp med problem, styr agendan och utför problemlösning i sociala interaktioner genom både artefakter och samtalsinteraktioner. Nyckelord: Ledarskap, distribuerat ledarskap, digital kontext, riktning, samtalsinteraktion, artefakt

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)