Stressfaktorer i förskolan : En studie om orsaker till och hantering av stressfaktorer som förskollärare kan möta i deras arbetsmiljö

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från

Sammanfattning: Denna studie syftar till att bidra med kunskaper om orsaker till och hantering av stressfaktorer som förskollärare kan möta i deras arbetsmiljö. De frågeställningar som arbetet utgår från är: Vilka stressfaktorer beskriver förskollärarna att de upplever i förskolan? Hur hanterar förskollärarna de stressfaktorer som de beskriver? Vi har använt oss av en kvalitativ metod i form av semistrukturerade intervjuer för att nå fram till vårt resultat. Urvalet var åtta verksamma förskollärare med en stor variation i både ålder och verksamma yrkesår. Vi har använt oss av metodansatsen IPA och teorin KASAM för att kategorisera och tolka resultatet utifrån begreppen begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Resultatet av studien visar att förskollärarna upplever flera stressfaktorer i deras arbetsmiljö som de hanterar på olika sätt. De främsta stressfaktorer som förskollärarna beskriver är stora barngrupper, hög ljudnivå och många kringuppgifter. Våra slutsatser av studien är att det krävs en hög känsla av begriplighet för att förskollärarna ska kunna sortera den information som de dagligen utsätts för. För att kunna göra vardagen och alla dess utmaningar på förskolan hanterbar så behöver förskollärarna ta till egna erfarenheter samt yttre resurser för att undvika att stressnivån ska öka. Trots hög arbetsbelastning och höga krav så är den mest meningsfulla uppgiften att lägga energi och engagemang på att vara en trygghet för barnen. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)