Stressen bör tas på allvar : Orsaker till och preventionsåtgärder mot arbetsrelaterad stress hos sjuksköterskor

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

Sammanfattning: Bakgrund: Att arbeta som sjuksköterska innebär en ökad risk för att drabbas avarbetsrelaterad stress. Riskfaktorer för arbetsrelaterad stress är bland annat högarbetsbelastning och en obalans mellan krav och resurser. Fysiska och psykiska symptom kanuppstå som en följd av den arbetsrelaterade stressen. Exempel på de symptomen ärsömnbesvär, utmattning och koncentrationssvårigheter. Det ger negativa konsekvenser förpatientsäkerheten.Syfte: Syftet var att belysa forskning som påvisar orsaker till samt preventiva åtgärder motarbetsrelaterad stress hos sjuksköterskor.Metod: En litteraturstudie har utförts. En systematisk sökning genomfördes och 14 artiklarinkluderades i studien och samtliga granskades och analyserades.Resultat: Både psykologiska och organisatoriska orsaker till arbetsrelaterad stresspåträffades. De psykologiska orsakerna var bland annat att arbeta med svårt sjuka patienter,känslor av otillräcklighet på grund av för högt ställda krav och en bristfällig psykosocialmiljö. På organisatorisk nivå bidrog en otillräcklig lön, indragna raster och skiftarbete tillstress. Preventiva åtgärder var mindfulness, yoga och stresshanteringskurser.Slutsats: Studiens slutsats är att arbetsrelaterad stress påverkar både sjuksköterskor ochpatienter negativt. Fler åtgärder mot arbetsrelaterad stress bör studeras för att sedangenomföras i praktiken. Författarna anser att det är viktigt med en tidig identifikation avriskfaktorer för att kunna sätta in åtgärder så att symptomen och följderna av stressenreduceras.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)