En allvarlig folksjukdom – representationer av depression i Socialstyrelsens riktlinjer för vård av depression och ångestsyndrom

Detta är en Master-uppsats från Göteborgs universitet/Psykologiska institutionen

Författare: Anna Ahlbertz; Cornelia Forsberg; [2022-02-16]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Syftet med studien var att undersöka vilka representationer av depression som har företräde i Socialstyrelsens riktlinjer för vård av depression och ångestsyndrom, vilka subjektspositioner som blir möjliga för deprimerade patienter, samt hur förståelsen upprätthålls och utmanas av vårdpersonal. Uppsatsen var en kvalitativ studie i två delar. I delstudie ett genomfördes en Foucauldiansk diskursanalys av riktlinjerna. I delstudie två genomfördes ett fokusgruppsamtal med vårdpersonal och materialet analyserades med tematisk analys. Genom analysen i delstudie ett såg vi olika representationer av depression och av deprimerade patienter. Dessa kan tänkas bidra till att dra upp gränser mellan “normalt” och “avvikande”, forma vilken vård som blir möjlig samt påverka subjektens upplevelse av sig själva och vilka roller de tillåts inta för att vara “begripliga”. Idealet som därmed konstrueras är bland annat att vara frisk, arbetsför, självständig och aktiv. Resultatet i delstudie två visade på att vårdpersonal i vissa fall utmanade representationerna av depression i riktlinjerna. Avslutningsvis vill vi framhålla vikten av att fortsätta undersöka den typ av policydokument som riktlinjerna utgör, eftersom de representationer som förekommer explicit och implicit kan få reella och kännbara konsekvenser för patienter och vårdgivare.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)