Bygglekplatsens utmaningar och möjligheter : om barns behov av utmaningar och samhällets behov av säkerhetskrav

Detta är en Master-uppsats från SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Sammanfattning: Under 60- och 70-talen var bemannade lekplatser där barn fick tillgång till material och verktyg för att själva bygga upp sin lekmiljö vanliga i Sverige. Dessa skapades för att ge barn möjlighet att testa sina förmågor och fantasi i en trygg miljö. Idag har dock nästa alla dessa, så kallade bygglekplatser, lagts ner. Studien undersöker sambandet mellan barns behov av utmaningar i leken och de säkerhetskrav som ställs på bygglekplatser och tittar på om bygglekplatsen är möjlig att bedriva 2019. Genom en litteraturstudie har en kunskapsöversikt sammanställts över barns behov av utmaningar och risktagande i leken och rådande säkerhetsregler för lekplatser. Detta har kompletterats med intervjuer med personer som har erfarenheter inom frågor som rör barns lekmiljöer. Två platsbesök på bygglekplatser har även gett insyn i hur denna typ av verksamhet kan utformas och organiseras. Undersökningen visar att barn naturligt har en stark inre drivkraft att söka upp risker runt omkring dem. De utmaningar som dessa risker ger upphov till när de behöver hanteras är viktiga för barns utveckling på många plan. Dock leder de säkerhetsregler och riklinjer som gäller för lekplatser ofta till torftiga lekmiljöer där möjligheterna till utmaningar är begränsade. Vidare visar undersökningen att det egentligen inte finns samma säkerhetsregler för bygglekplatser som vanliga lekplatser men att ett allmänt ökat fokus på säkerhetsfrågor troligen har bidragit till deras nedgång. Bygglekplatser har stor möjlighet att inom de regelverk som finns tillhandahålla barn en balanserad riskfylld miljö där de kan testa sina förmågor. Avvecklingen av bygglekplatser kan dock inte enbart tillskrivas ökad säkerhetsiver utan de har flera utmaningar, såsom faktorer som ekonomi. Samtidigt har dessa lekmiljöer många möjligheter att ta fördel av.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)