Belöningssystem i kommunal verksamhet

Detta är en Kandidat-uppsats från Karlstads universitet/Handelshögskolan; Karlstads universitet/Handelshögskolan

Sammanfattning:

Belöningssystem kan användas som ett verktyg för att styra organisationens anställda mot mål som organisationen satt upp. Inom ett belöningssystem finns det flera typer av belöningar. Genom ett belöningssystem kan organisationen öka anställdas motivation för sitt arbete vilket ses som det främsta skälet till att använda ett belöningssystem. Det är viktigt att belöningssystem anpassas till den typ av verksamhet som bedrivs. En stor del av finansieringen i en kommun är finansierat utav skattemedel och därför har skattebetalarna ett intresse av att kommunala förvaltningar håller sina kostnader nere. Att använda sig av ett belöningssystem inom kommunal verksamhet som syftar på en bonus eller liknande belöning är därför svårare än inom vinstdrivande företag.

 

Syftet med vår studie är att undersöka om och hur en kommun använder sig av belöningssystem för att motivera sina anställda. För att ta reda på detta har vi gjort en kvalitativ studie över användandet av belöningssystem inom Karlstads kommun. Studien har gjorts med hjälp av intervjuer med chefer på sex olika förvaltningar inom kommunen.

 

Under studien framkom att samtliga respondenter anser motivation ligga till grund för ett bra arbete. Det märks att det finns en okunskap i kommunen gällande vad belöningssystem innefattar och vad som klassas som en belöning då flertalet respondenter berättade att de inte använde sig av någon form av belöningssystem. Något som det sedan visade sig att de faktiskt gjorde. Studiens resultat visade att respondenterna vid intervjuade förvaltningar inte använde sig av monetära belöningar, det vill säga belöningar med ekonomiskt värde, i speciellt stor utsträckning. Detta motiverade respondenterna med att resurserna för att motivera och belöna anställda är begränsade samt att de ser en svårighet i att belöna med skattemedel. Respondenterna använder sig främst av icke- monetära belöningar som feedback, kompetensutveckling, förmåner och att erbjuda frihet i arbetet. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)