Konsten att legitimera en invasion - En jämförelse mellan USA:s och Rysslands invasioner av Irak respektive Krim

Detta är en L2-uppsats från Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

Sammanfattning: Två händelser i internationell politik som uppmärksammats mycket under 2000-talet är och USA:s invasion av Irak 2003 och Rysslands annektering av Krim 2014. De båda händelserna har kritiserats hårt under senare år, inte minst i termer av legitimitet. Denna uppsats har syftat till att undersöka hur de båda staterna legitimerade och argumenterade för sina handlingar i FN och i en jämförelse studera vilka likheter och skillnader som går att se mellan deras resonemang. Med hjälp av en jämförande metod och ett folkrättsligt perspektiv som teori har mötesprotokoll från säkerhetsrådet studerats för att undersöka hur staterna legitimerat invasionerna utifrån folkrätten. Resultatet av studien har visat att staterna som genomfört invasionerna inte hänvisat till folkrätten i någon högre utsträckning för att legitimera sina handlingar. Motparterna till konflikterna har, precis som länderna där invasionerna ägt rum, refererat desto mer frekvent till folkrätten för att kritisera dessa handlingar.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)