ADO.NET och Entity Framework : En jämförelse av prestanda mellan en objektorienterad databas och en relationsdatabas

Detta är en Kandidat-uppsats från Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

Sammanfattning: Denna uppsats mäter och jämför prestanda mellan en objektorienterad databas och en relationsdatabas. Uppsatsen bygger på en utredande karaktär utifrån vår hypotes och vårt intresse att testa den.Hypotesen bygger på problematiken omkring mängden kod utvecklaren måste skriva för att kunna koppla ihop applikation med databas. En större mängd skriven kod som utvecklaren måste skriva borde göra att prestanda och svarstider blir långsammare. Därför ville vi undersöka om verktyg som medför en mindre mängd skriven kod kan förbättra prestandan och ge snabbare svarstider. Vi valde att testa vår hypotes mellan ADO. NET relationsdatabas och ADO. NET Entity Framework objektorienterade databas då ADO. NET genererar större mängd kod och Entity Framework innehåller verktyg som i sin tur genererar mindre mängd kod. För att kunna mäta och jämföra prestandan utvecklades en mindre kundapplikation kopplad med respektive ramverks databasmodell där båda använder sig av samma databas. Genom att mäta prestandan har vi kunnat jämföra de olika modellerna och då även kunnat se vilka fördelar och nackdelar respektive modell genererat. Vi har även mätt antal kodrader och diskuterat hur det påverkar kostnaden av systemutvecklingen samt underhållbarheten för applikationen. Det som framförallt framkom var att relationsdatabasen resulterade i en något snabbare prestanda mätt i millisekunder trots att antal kodrader blev fler jämfört med en objektorienterad databas. Den objektorienterade databasen resulterade i något sämre prestanda men med färre antal skrivna kodrader. Det medför att den kräver mindre underhåll i koden vid förvaltning av den nya applikationen. Det innebär även att tiden vid utveckling för den vane programmeraren minskar med cirka 50 % och därmed sjunker även utvecklingskostnaden, under förutsättning att en något långsammare prestanda kan accepteras.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)