Medias rapportering kring den svenska supporterkulturen

Detta är en L2-uppsats från Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

Sammanfattning: Fotbollsvåldet debatteras friskt i medierna och debatten blossar upp med jämna mellanrum när det skett en våldshändelse i samband med fotbollsevenemang och röster hörs från den officiella supporterkulturen om att medias framställningar framställer kulturen som stereotyp och i negativ dager. Denna fallstudie syftar till att åskådliggöra hur mediala strategier styr och påverkar nyhetsjournalistikens utbud. Vår undersökningen vill utforska om nyhetsjournalistiken i kvällstidningar bidrar till att konstruera en stereotyp bild av fotbollssupportern och fotbollskulturen. Vi vill även redogöra för de mediala bilder kring fotbollssupportkulturen som produceras och reproduceras inom denna. Rapporteringen kring den specifika fotbollsvåldshändelsen undersöks för att uppenbara hur medias nyhetslogik, strategier inverkar på de mediala konstruktionerna. Studien avgränsas till medierapporteringen kring våldshändelsen den 8 nov. 2009 som skedde i samband med Djurgårdens och Assyriskas kvalmatch på Stockholms stadion. Den lingvistiska analysen undersöker ordval, syntax och metaforanvändning för att nå en djupare innebördsaspekt. Analysen påvisar att det genom olika medielogiska medvetna/omedvetna grepp konstrueras en ganska negativ bild av fotbollssupporterkulturen, där orsaken ofta går att finna i de medielogiska strukturerna.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)