Self-efficacy och verksamhetsförlagd utbildning under studietiden

Detta är en Kandidat-uppsats från Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

Sammanfattning: Self-efficacy har beskrivits som en viktig faktor för hur människor handlar. Tron på den egna förmågan kan hjälpa individen att uppnå specifika mål eller färdigheter i alla möjliga domäner. Denna studie hade som syfte att undersöka om VFU samt kön var relaterade till hur studenterna skattade sin generella och akademiska self-efficacy. I studien deltog 122 studenter från tre olika högskole- och universitetsprogram genom att besvara en enkät, vilken innehöll General self-efficacy scale samt College academic self-efficacy scale. Datan analyserades med två tvåvägs ANOVA för oberoende mätningar. Resultatet visade att studenter utan VFU skattade sin akademiska self-efficacy högre än studenter med VFU och att båda variablerna, det vill säga kön och huruvida man haft VFU eller inte, interagerar med varandra i påverkan på vilken grad av akademisk self-efficacy man har. Intresset för vidare forskning inom ämnet self-efficacy diskuteras där studier inom mer specifika områden såsom självtilltro inför kommande arbetsliv i relation till vilken typ av högskole- och universitetsprogram man går.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)