Vart är vi på väg? : En kvalitativ studie av strategiska ledares möjlighet att planera inför framtiden

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

Sammanfattning: Bakgrund: Ledare behöver ofta ta ställning till och hantera nya digitala verktyg. Oftast faller de företag som inte hänger med i digitaliseringens snabba svängar mellan stolarna. Även ledarskapet genomgår en omvandling i och med digitaliseringen. Enkelheten i att kommunicera och dela information bidrar till att utmana hierarkier och funktioner i organisationer. Nu ökar användningen av teknik, inte minst på grund av den pågående Covid-19-pandemin. Det krävs av ledare att hitta nya sätt att fatta beslut på när arbetssituationen inte längre ser likadan ut som tidigare. Med hjälp av scenarioplanering kan ledare förbereda sig på de mer komplicerade besluten. En scenarioplanering handlar om att planera för möjliga utfall i framtiden baserat på det man vet i nuläget. Genom att skildra möjliga utfall hinner ledare planera och förbereda sig om något av dem inträffar. Syfte: Syftet med uppsatsen är att närmare undersöka vilken påverkan den ökade digitaliseringen kommer få på framtidens ledarroll samt att bidra till en ökad förståelse för hur digitaliseringen förändrar synen på ledarskap och rollen som ledare. Frågeställning: Hur kommer digitaliseringen påverka framtidens ledarskap? Hur kan ledare fatta beslut för att anpassa sig till digitaliseringens utveckling? Hur kan scenarioplanering användas som verktyg för att underlätta ledares beslutsfattande? Metod: Arbetet utgår från en abduktiv ansats med växelverkan mellan teori och empiri. Det empiriska resultatet är framtaget genom kvalitativa semistrukturerade intervjuer som sedan transkriberats och genomgått en form av tematisk analys där likheter och skillnader i intervjuerna pekats ut. Empiri och resultat: Empirin utgörs av intervjuer av experter respektive ledare. Expertintervjuerna bidrog till skapandet av scenariokorset och ledarintervjuerna bidrog med ett arbetslivsperspektiv på scenarierna. De fyra scenarier som tagits fram baseras på drivkrafterna kontroll och användning av framtida teknik. När scenarierna diskuterades med ledarna tog de bland annat upp att de hade föredragit mellanvarianter på scenarierna framför ett renodlat scenario. Slutsats: Genom att skapa scenarier svarar uppsatsen på hur digitaliseringen kan påverka framtidens ledarskap. Ledarna såg hellre en kombination av två scenarier istället för att ett scenario inträffar. Med kontinuerligt arbete kan scenarioplanering vara ett effektivt verktyg i den strategiska planeringen och beslutsfattandet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)