Observation av tvåspråkig undervisning i tvåspråkig skolform - Hur skapar språkinlärningsmiljö,

Detta är en Magister-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

Sammanfattning: I dagens skola finns det många elever som har två språk där huvudspråket i landet inte ärderas modersmål, vilket kan skapa problem då deras andraspråk inte utvecklas till den nivåde behöver för att tillgodogöra sig skolans utbildning. Att använda sig av modersmålet i allundervisning har visat sig vara gynnsamt. Därför observerade jag en skola som använder sigav ett tvåspråkigt program, där eleverna får möjlighet att utveckla båda språken i skolan.Utifrån tre kategorier observerades en klass under deras olika veckor på spanska ellerengelska för att besvara frågan, vad är det i deras undervisning som gynnar dessa elever?• Vad gör pedagogen i sitt klassrum och under sin undervisning för att möjliggöra de sjuspråkutvecklande dimensioner i förhållande till de tre kategorierna; Språkinlärningsmiljö,Lärtillfällen och Språkinlärningsinteraktioner?Den valda metoden var strukturerade observationer,de material som används var ettobservationsprotokoll utformat av Waldmann och Sullivan (2017) och analys gjordesdärefter utifrån Jim Cummins sju dimensioner. Det viktigaste resultatet var ett elevernagenom denna undervisning och program får tillfällen att utveckla sitt andraspråk. Alltså ärderas undervisning utformad så de kontinuerligt gynnas och kan utveckla deras andraspråk.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)