Med livet kommer döden – psykologers arbete med döden inom mödra- och barnhälsovården

Detta är en Master-uppsats från Göteborgs universitet/Psykologiska institutionen

Författare: Agnes Lilja Löwenmark; [2021-02-23]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Syftet med studien var att undersöka hur psykologer inom mödra- och barnhälsovården möter döden i sitt arbete, hur de arbetar med detta samt hur de hanterar det. Fem legitimerade psykologer verksamma inom mödra- och barnhälsovården rekryterades för att intervjuas. Intervjumaterialet analyserades genom tematisk analys. Analysen resulterade i två huvudteman, ”Med livet kommer döden” och ”Sanna möten”. Döden var ett närvarande ämne inom patientarbetet i mödra-och barnhälsovården, i form av dödsångest, frågor i föräldraskapet och förlust. Deltagarna ansåg att det var ett viktigt, givande och stundtals tungt ämne att arbeta med och tog även upp uppdragets begränsningar. I diskussion lyfts cykler av undvikande, det speciella med perinatal förlust och sorg, vad psykologer kan bidra med samt deras behov.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)