På jakt efter terroristen! - Stereotyper av terroristen i Sverige och deras påverkan på relationen mellan människor

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Malmö högskola/Institutionen för globala politiska studier (GPS)

Sammanfattning: Uppsatsens syfte är att undersöka vilka stereotyper av terroristen som finns i det svenska samhället och hur dessa påverkar relationerna mellan människor. Utgångspunkten är att flera undersökningar pekar på att den mediala bilden av terroristen är kopplad till muslimer. Uppsatsens teoretiska referensram är kritisk diskursanalys och Ruth Wodaks diskurshistoriska ansats. Denna teori kopplar samman diskursiva praktiker med den historiska, mediala, politiska och sociala kontexten de är förankrade i. Analysen sker på tre nivåer. Först beskrivs språket enbart utifrån de lingvistiska uttrycken. Sedan analyseras texterna utifrån den historiska, mediala och politiska kontexten. Slutligen analyseras materialet utifrån den bredare socialhistoriska kontexten (”grand theories” eller stora berättelser), nämligen teorin om moderniteten och den postkoloniala teoribildningen. Materialet består av en enkätundersökning som främst används som del av kontexten och av kvalitativa intervjuer med sex informanter.Denna forskning visar på att stereotypen av terroristen finns hos informanterna. Denna stereotyp bekräftar hypotesen om att det är muslimen som är terroristen precis som i den mediala beskrivningen. Stereotypen av terroristen förändras när de intervjuade börjar reflektera och jämföra den första bilden av terroristen med andra historiska exempel och nutida mindre uppmärksammade exempel. De två bilderna tillhör två olika diskurser i vilka informanterna är involverade samtidigt. Vad gäller relationerna mellan människor påverkas dessa av stereotypen av terroristen. Fördomarna mot muslimer förstärks och kanske t.o.m. sprids till nya grupper i samhället. Stereotypen skapar rädsla och oro och förstärker individers känsla av en klyfta mellan öst och väst och mellan svenskar och invandrare.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)