Ur asken : Petter Mellgren och Philip Gernandt, två namngivna tillverkare av spelmarkeraskar inom den anonyma hantverkstekniken halmintarsia vid sekelskiftet 1700-1800

Detta är en Kandidat-uppsats från Stockholms universitet/Institutionen för kultur och estetik

Sammanfattning: Min studie fokuserar i första hand på spelmarkeraskar med halmintarsia från sekelskiftet 1700-1800, gjorda av två namngivna tillverkare i Vittskövle men också på halmintarsia som teknik och dess historia. Syftet med studien är att belysa denna något bortglömda men framför allt anonyma teknik genom att studera två tillverkare som hette Petter Mellgren och Philip Gernandt. Jag genomför en föremålsanalys utifrån materiella kulturer av en spelmarkerask gjord av Petter Mellgren och kombinerar denna analys med mikrohistoriska arkivstudier och ett undersökande av publicerat material. Modellen för objektsanalysen är hämtad från E. McClung Flemings Artifact Study – A Proposed Model som publicerades 1974. Det finns väldigt lite skrivet om halmintarsia och forskningsläget är ytterst begränsat. Föremålsanalysens upplägg möjliggör dock en mer tvärvetenskaplig undersökning och gränsar till en historisk och etnologisk studie där forskningsläget är mer omfattande. Studiens resultat visar hur omständigheterna för Mellgren och Gernandt såg ut och problematiserar bilden av halmintarsia som allmoge- eller folkkonst. Tekniken utfördes under specialiserade former och studien visar på en tillverkning och distribution utanför styrande skråsammanslutningar. Undersökningen påvisar en koppling mellan de namngivna tillverkarna och den högadliga familjen Barnekow, vilket kan ha varit avgörande för produktion och distribution av föremålen. Undersökningen visar också på visuella samband mellan tysk och svensk produktion under mitten av 1700-talet men indikerar även likheter mellan de undersökta spelmarkeraskarna och franskt mode mot slutet av århundradet där optiska och geometriska uttryck var gällande. Studien belyser material och tekniker från tiden men även användningen av spelmarkeraskar och vilka dessa var riktade till.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)