Varför sjuk en vecka? : En studie om orsak till sjukfrånvaro dag 1-7 i kommunal verksamhet

Detta är en Magister-uppsats från Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskap och medicin;

Sammanfattning: Studiens syfte var att beskriva orsaker till korttidssjukfrånvaro 1-7 dagar hos kommun-anställda. Vidare undersöktes om det fanns någon skillnad av angiven orsak mellan två perioder samt om det fanns någon skillnad mellan kön, ålder och förvaltning när det gäller sjukanmälningsorsak dag 1-7. Studiegruppen bestod av anställda inom en västsvensk kommun med 1910 anställda. Metoden var en kvantitativ tvärsnittstudie med deskriptiv design. Datainsamlingen skedde med hjälp av registrering angående sjukanmälningsorsak via telefonkontakt med företagshälsovården. I studien deltog 452 individer, svarsfrekvensen låg på 87 %. Resultatet från studien visade att övre luftvägssjukdom var den klart vanligaste orsaken till sjukanmälan oavsett period. Tillsammans med obehag från mage/tarm bidrog dessa två orsaker till flest sjukanmälningar. Studieresultatet uppvisade ingen skillnad mellan ålder eller förvaltningstillhörighet ifråga om sjukfrånvaroorsaker. När det gällde kön och sjukfrånvaroorsak gick detta inte att studera statistiskt då antalet män var för få i förhållande till antalet sjukfrånvaroorsaker. Dock framkom det en signifikant skillnad med fler sjukanmälningar från anställda inom Barn- och utbildningsförvaltning gällande obehag från mage/tarm under period 1 jämfört med period 2. Signifikant skillnad fanns även gällande sjukdomsorsaker och antal sjukdagar där anställda med övre luftvägsinfektion och psykisk ohälsa hade flest antal sjukdagar per sjukdomstillfälle medan huvudvärk stod för lägst antal sjukfrånvarodagar per sjukanmälningstillfälle. När det gällde sjukfrånvarodagar och perioder framkom det en signifikant skillnad då individerna under period 1 hade i genomsnitt tre sjukfrånvarodagar medan man under period 2 hade två sjukfrånvarodagar i genomsnitt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)