Ett lapptäcke av säkerhetsskydd över Sverige : Utmaningar för civila verksamheter vid applicering av säkerhetsskyddsanalys för stärkt nationell säkerhet

Detta är en Master-uppsats från Linköpings universitet/InformatikLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

Sammanfattning: Informationssäkerhet är idag någonting som blivit allt viktigare med den ökade mängd information som bearbetas och den ökade risken för antagonistiska händelser. Att bygga upp ett omfattande säkerhetsskydd genom att genomföra en grundläggande säkerhetsskyddsanalys är därför av vikt för de verksamheter som kan påverka Sveriges säkerhet. Denna studie har undersökt detta genom att besvara två frågeställningar: 1.Vilka utmaningar finns det vid applicering av säkerhetsskyddsanalys för civila verksamheter inom Sverige? och 2. Hur bör dessa verksamheter applicera säkerhetsskyddsanalys för att handskas med de identifierade utmaningarna? För att besvara dessa frågor har en kvalitativ fallstudie genomförts där empiri har samlats in genom en dokumentstudie, semistrukturerade intervjuer, och en observation. Empirin har sedan analyserats genom hermeneutisk analys och analys inspirerad från grundad teori. Studiens resultat har sedan tagits fram i tre steg. Först genom en kartläggning av säkerhetsskyddsanalysen där analysen delades in i sex huvudsakliga steg: verksamhetsanalys, identifiering av skyddsvärde, konsekvensanalys, säkerhetshotbedömning, sårbarhetsanalys, och identifiering och värdering av säkerhetsåtgärder. Sedan genom att ta fram 24 utmaningar som delades in i fyra huvudsakliga områden: nationella utmaningar, verksamhetsutmaningar, ledningsutmaningar, och medarbetarutmaningar. Slutligen genom att sammanföra kartläggningen av säkerhetsskyddsanalysen och de identifierade utmaningarna till ett gemensamt ramverk för applicering av säkerhetsskyddsanalys. Den utförda studiens kunskapsbidrag är ett stöd och en förståelse av säkerhetsskyddsanalysens utförande för civila verksamheter för att minska bristerna i deras säkerhetsskydd.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)