Ta inte för dig mer än du orkar äta upp : En studie av arbetet för minskat matsvinn i kommunala skolkök

Detta är en Kandidat-uppsats från Umeå universitet/Enheten för restauranghögskolan; Umeå universitet/Enheten för restauranghögskolan

Sammanfattning: Denna studies syfte är att undersöka tillagningskök i kommunala skolor och hur dessa praktiskt tillämpar arbetssätt för att minimera matsvinn. I bakgrunden behandlas ämnets ökande nutida relevans, tidigare forskning kring olika typer av interventioner och deras effektivitet samt den aktuella kommunens tidigare åtgärder. Deltagande observationer utfördes sedan vid två tillfällen i tillagningskök hos två mindre skolor i Umeå kommun. Den etnografiska rapporten analyserades taxonomiskt där fyra domäner samt ett antal underdomäner identifierades vilka presenterades tillsammans med utdrag ur narrativet. Resultatet och diskussionen visar och exemplifierar hur de två observerade skolornas kök tillämpar arbetssätt i praktiken. Studien visar att mätningen av matsvinnet i dagsläget inte utförs på ett enhetligt och jämförbart vis vilket försvårar möjligheten att undersöka de svinnreducerande arbetssättens effektivitet. Vidare forskning i ämnet rekommenderas för att kunna fastställa vilka arbetssätt som är effektiva ur ett svinnreducerande perspektiv och även är överförbara till andra skolor.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)