Internet Of Things – risker, integritet och möjligheter till skydd

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö högskola/Teknik och samhälle

Sammanfattning: Internet of things (IoT) är en snabbt växande teknik som sakta men säkert kommit att spela en stor roll i individens vardag. IoT har blivit populär i olika områden såsom smarta hem och e-hälsa. IoT har blivit populär inom olika områden såsom smarta hem och e-hälsa. Tillit är en viktig komponent i varje interaktion vi gör ute på nätet. Då fler och fler enheter kopplar upp sig väcker det frågor om den personliga integriteten. Syftet med denna uppsats är att undersöka riskerna, möjligheterna och integriteten med Internet of things, samt att ta reda på om konsumenterna är medvetna om eventuella risker. Litar konsumenterna på IoT-enheterna, och i så fall vad gör de för att skydda sig ifrån att deras personliga data hamnar i fel händer? Vi har använt oss av enkäter för att bilda en uppfattning om hur konsumenter uppfattar denna teknologi. Resultatet indikerar att väldigt få litar på IoT-tjänster och att de inte har tillräckligt med kunskap om säkerhetsåtgärder kring IoT-tjänster samt att många upplever att säkerheten hos IoT- enheter är låg. Trots konsumenternas oro över säkerheten med IoT-saker, så verkar de dock anse att fördelarna överväger de potentiella riskerna

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)