Fackföreningars roll i implementeringen av CSR och levnadslöner : En flerfallsstudie av svenska fackförbund och deras påverkan på multinationella företag

Detta är en Magister-uppsats från Stockholms universitet/Stockholms universitet/Samhällsvetenskapliga fakultetenFöretagsekonomiska institutionen; Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning:

Den ekonomiska globaliseringen och ökade världshandeln har lett till att multinationella

företag till viss del fått ta sig an den roll som stater tidigare har haft och många företag

har börjat använda sig av corporate social responsibility (CSR) som ett verktyg för detta.

Frågan är om utvecklingen har gjort att andra aktörer, såsom fackföreningar, som tidigare

varit en självklar aktör på den politiska arenan och en given del av den svenska

företagssfären, nu kommit i skymundan. Det leder vidare till frågan om vad

fackföreningar i så fall har för roll idag. Det föreligger ett gap i forskningen vad gäller

fackföreningarnas roll i CSR-diskursen samt levnadslöner i utvecklingsvärlden, som kan

ses som en del av CSR-konceptet. Ambitionen är att denna kvalitativa flerfallsstudie ska

kunna bidra till den kunskapsbrist som tycks finnas gällande svenska fackföreningar och

deras syn och roll vad gäller CSR och specifikt levnadslöner. Resultatet av studien visar

att svenska fackföreningar överlag är skeptiska till CSR och att ett införande av

levnadslöner är komplext. Vidare visar resultatet att det som står i vägen för levnadslöner

är en svag stat och en ovilja bland företag och länder att införa konceptet. Studien

avslutas med en diskussion om fackförbundens framtida roll som intressent till företagen

samt vilka implikationer som föreligger i ett potentiellt införande av levnadslöner.

 

 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)