KOMMUNIKATION, MEDIER OCH ÖVERVIKTIGA BARN Ett medie- och kommunikationsvetenskapligt perspektiv på övervikt och fetma hos barn i Västra Götalandsregionen

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

Sammanfattning: Uppsats/Examensarbete: Kandidatuppsats, 15 hpProgram och/eller kurs: Examensarbete i medie- och kommunikationsvetenskapNivå: GrundnivåTermin/år: Ht 2016Handledare: Marie GrusellKursansvarig: Malin SvenningssonSidantal: 59 exkl. försättsblad och bilagorAntal ord: 18904Nyckelord:Hälsokommunikation, Barnfetma, Digitalisering, Medievanor,Informationssamhälle, Folkhälsa, Västra Götalandsregionen,Syfte: Syftet med undersökningen är att studera hur föräldrar och barn inom VästraGötalandsregionen uppfattar och förhåller sig till kommunikation kring övervikt/fetma hos barn, och att placera målgruppens medieanvändning och digitala livsstil i en (o)hälsokontext.Teori: Studiens teoretiska referensram grundar sig i mottagarstudier, encoding/decoding,attitydteori och uses and gratifications.Metod:Uppsatsen har en kvalitativ ansats och har genomförts genom samtals-, telefon- ochmailintervjuer med de deltagande svarspersonerna. Inför intervjuerna genomfördes en pilotstudie. Materialet har transkriberats och analyserats utifrån ett analysschema för attidentifiera centrala teman.Material: Urvalet är koncentrerat till föräldrar till barn med erfarenhet av övervikt/fetma,tillhörandes Västra Götalandsregionen. Deltagarna är sex till antalet och representerarfyra av fem hälso- och sjukvårdsnämnder i landstinget. Svarspersonerna har en mängdolika yrken och gruppen består av fyra kvinnor respektive två män. Deltagarna är anonyma med fiktiva namn i uppsatsen, och barnen omnämns enbart med bokstaven X.Resultat: Studiens resultat visade att medier till stor del är delaktiga i att forma målgruppensuppfattning, attityder, kunskapsnivå och informationshämtning vad gäller övervikt ochfetma hos barn. Det framkommer även att det finns brister i kommunikationen från och med Västra Götalandsregionen. Digitaliseringen syns tydligt i deltagarnas svar, där det framkommer att såväl barn som vuxna är vana användare av olika digitala tekniker, som de också önskade blev en större del av landstingets kommunikation och behandling.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)