Styr normer ICA-butiker

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Titel: Styr normer ICA-butiker? Kurs: FEKH69 Examensarbete i redovisning, 15 hp Författare: Maja Binkowsky, Liridona Gashi, och Louise Persson Handledare: Peter W. Jönsson Nyckelord: Styrning, ICA, normer, normativt tryck, decentralisering Syfte: Syftet med studien är att jämföra och analysera styrningen inom ICA-butiker och huruvida det finns ett normativt tryck inom ICA hur butikerna ska styras. Metod:För att uppfylla syftet används ett kvalitativt perspektiv. Vi har utfört personliga intervjuer med fyra ICA-handlare runt om i det geografiska området. För att kunna se skillnader har vi valt intervjuobjekt med olika profiler, Maxi och Kvantum. Teoretiska perspektiv: Här presenteras vår valda teori, decentralisering samt normativt tryck. Teorier om styrning, strategi, budget, nyckeltal, benchmarking och CRM förklaras även här för att få en bredare uppfattning av dem. Empiri: Empirin startar med en introducering av företaget ICA där sambandet mellan företagen och butikerna. I detta avsnitt presenteras det material som samlats in av ICA-handlarna och ICA-skolan. Det som är framtaget om vad som är enligt ICA kommer även från ICA:s böcker på deras utbildning. Styrning, strategi, budget, nyckeltal, benchmarking och CRM är de styrmedel i organisationen som vi har undersökt närmare. Resultat: Vår insamlade empiri har analyserats utifrån ett normativt tryck. Studiens resultat tyder på ett normativt tryck som styr butikernas utformning och styrning trots decentraliseringen från ICA centralt. Dock är det svårt att fastställa i vilken utsträckning detta normativa tryck påverkar butikernas styrning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)