Resultatutjämning - En studie på den europeiska och amerikanska marknaden

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Bakgrund och Problem: Skillnaden mellan den verkliga ekonomiska substansen och redovisade värden kan förklaras genom income smoothing, en redovisningsteknik för att skifta intäkter mellan perioder med målet att uppnå ett jämnare intäktsflöde över tid. Forskare är oense om fenomenet är positivt eller negativt.Syfte: Syftet med denna vetenskapliga rapport är att ge användare av finansiella rapporter en ökad förståelse för hur vanligt förekommande income smoothing är på den europeiska och amerikanska marknaden samt hur smoothing påverkar företagens prestationer.Avgränsningar: Rapporten kommer att avgränsas till de 500 största publika bolagen på både den europeiska- och amerikanska marknaden. Rapporten kommer inte heller analysera hur företagen tillämpar smoothing utan enbart hur vanligt förekommande det är och hur det påverkar företags prestation när det kommer till avkastning och risk.Metod: För att undersöka hur vanligt förekommande smoothing är har Albrecht och Richardsons (1990) modell tillämpats. För att undersöka prestationen hos bolagen har en deskriptiv analys samt en multivariat regressionsanalys genomförts.Resultat och slutsatser: Förekomsten av smoothing är signifikant större på den amerikanska marknaden än den europeiska. På båda marknaderna observeras att income smoothing leder till lägre risk och lägre avkastning över tid.Förslag till fortsatt forskning: För att ta forskningen vidare skulle fler marknader, företag och faktorer kunna analyseras för att ge användare av finansiella rapporter en bättre förståelse i hur vanligt förekommande smoothing är samt hur det påverkar bolagen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)