"Vem är jag om jag mår bra?" : Psykisk ohälsa och identitetsskapande som samtida fenomen i Inger Edelfeldts författarskap

Detta är en Magister-uppsats från Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

Sammanfattning: Studiens syfte är att genom tematisk läsning av ett urval Inger Edelfeldts verk utforska frågor om hur psykisk ohälsa som litterärt motiv skildras och hur denna skildring kan kopplas till identitetsskapande i en samtida samhällskontext. Uppsatsens teoretiska utgångspunkt är Karin Johannissons kulturhistoriska perspektiv på psykisk ohälsa, Anthony Giddens teori kring modernitet och identitetsskapande, samt Zygmunt Baumans teori angående individualism. Studiens resultat visar att psykisk ohälsa som litterärt motiv ständigt är närvarande i de undersökta verken som genom osäkerhet inför identitetsskapande och självbild. Den känsla av osäkerhet, förvirring och maktlöshet som uttrycks sammankopplar Giddens och Baumans teorier om identitetsskapande, individualism och otrygghet som samtida fenomen till resultaten av den tematiska analysen. Den närvarande psykiska ohälsan bidrar på ett konkret sätt till skapandet av den egna identiteten. Detta väcker funderingar kring huruvida den normalisering av depression och psykisk hälsa som Johannisson framhåller i själva verket kan bidra till att identiteten skapad utifrån detta blir så stark att det hindrar tillfrisknande.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)