Orsaksanalys av ineffektivt administrativt arbete : En fallstudie kring nödvändiga förbättringar inför övergripande systemuppgradering och administrativ rutinförändring

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

Sammanfattning:

Den nya tullagen Union Customs Code (UCC) med målet elektroniskt tullhantering inom unionen kommer att börja tillämpas 1 maj 2016. Tullkodex för unionen innebär elektroniskt tullhantering såväl mellan näringslivet och Tullverket som mellan medlemsstaternas tulladministrationer. Syftet med lagen är att förenkla uppgiftslämning och tullhantering för företag vilket kräver omfattande uppgradering av IT-lösningar för både näringslivet och Tullverket. Kvalitet på de uppgifter som överförs till Tullverkets tull-system (TDS) antas ha större betydelse än tidigare då det genom UCC läggs en större vikt på spårbarhet.Organisationer bör därför optimera kvaliteten på de uppgifter som i samband med deklarationer lämnas till Tullverket. Detta för att undvika eventuella problem i framtiden. Optimal datakvalitet erhålls genom effektiva administrativa processer. Denna uppsats har därför genom en fallstudie studerat faktorer som förhindrar ett effektivt administrativt arbete. Resultatet visar att affärssystemets undermåliga funktionalitet, datakvalitetens opålitlighet, utebliven intern kommunikation samt avsaknad av standardiserade arbetsrutiner påverkar effektiviteten på de administrativa processerna negativt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)