“To be or not to be?” - an essay about the debate that emerged from the opposition of Rebecca Tuvel's article and it’s examination regarding the concept of humanity.

Detta är en L2-uppsats från Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

Sammanfattning: I april 2017, blev Rebecca Tuvel, en av författarna till den feministiska filosofiskriften Hypatia, kritiserad för en artikel som hon hade skrivit och som hade publicerats av den akademiska tidskriften. Artikeln som Tuvel skrev, innefattade ett jämförande av Rachel Dolezal, en vit kvinna som identifierade sig som svart, med det av Caitlyn Jenner, en trans kvinna. Detta i sin tur ledde till att författaren fick kritik på diverse sociala medier för att, genom sin artikel, ha uppmanat till "epistemiskt våld". Andra forskare valde i samband till denna häftiga kritik att uppmana tidskriften att dra tillbaka artikeln. Denna uppsats kommer att fokusera på argumentationen som fördes inom denna debatt, för att granska polariteten kring acceptansen av dessa identitetsmarkörer. Fokuset i uppsatsen kommer inte att vara att se om varken Dolezal eller Jenner har rätt i sina hävdanden, utan att granska varför vissa har valt att gå emot Tuvels artikel och hur pass mycket tyngd deras argumentation har. Uppsatsen kommer att använda en textanalys som stöds av tidigare forskning och teorier från Sally Haslanger, Ronald Dworkin och Will Kymlicka.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)