Förskollärares upplevelse av stress och erfarenhet av utmattningssyndrom : En studie om stress och utmattningssyndrom inom förskolläraryrket

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Högskolan i Gävle/Pedagogik

Författare: Matilda Rosvall; [2021]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Stress är i grund och botten hälsosamt. Stress som pågår under en längre tid däremot, kan skapa hälsofarliga stressreaktioner. Det är i samband med detta som utmattningssyndrom kan utvecklas. Utmattningssyndrom ger både fysiska och psykiska symptom, såsom minnesförlust eller näsblod. Det kan ta upp till flera år innan kroppen säger stopp och vägen tillbaka är ofta lång.   Förskolläraryrket är komplext. I förhållande till Lpfö/18 (Skolverket, 2018) förväntas förskollärare planera, ansvara och bedriva undervisning. Dock vittnar verkligheten om för stora barngrupper och hög personalfrånvaro. Förskollärare tillhör en yrkeskategori som drabbas av stress och utmattningssyndrom i mycket större utsträckning än andra yrken. Syftet med denna studie är dels  att undersöka hur förskollärare upplever stress på arbetsplatsen, dels genom att undersöka deras upplevelser av påverkningsbara och icke-påverkningsbara faktorer i yrket samt deras erfarenhet av utmattningssyndrom. Som teoretiskt ramverk används Karasek och Theorells krav-kontroll-stödmodell (1990), tillsammans med vetenskaplig forskning. I studien deltar tre aktiva och legitimerade förskollärare.   Resultatet visar att förskollärarna upplever stress när det handlar om möjlighet till planeringstid, kollegors frånvaro, möjlighet att leva upp till de ambitioner de har, praktiska arbetsuppgifter och barngruppsantal. Resultatet visar även att de påverkningsbara faktorer som förskollärarna upplever gäller främst barnen och dess dagliga planering i verksamheten. De icke-påverkningsbara faktorerna berör de större organisatoriska förändringar och utveckling som sker. Gällande utmattningssyndrom visar resultatet att förskollärarna känner personligt ansvar likväl som kollegialt ansvar. Vikten av en närvarande rektor blir även tydligt. Gällande krav-kontroll-stödmodellen kan informanterna i studien placeras in i modeller som tillhör riskgrupper för hög stress på arbetsplatsen.   Slutsatsen belyser ytterligare forskning gällande hur stress och utmattningssyndrom ska förebyggas inom förskolläraryrket samt betydelsen av en närvarande rektor i verksamheten.      

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)