”Sa jag nånting grammatiskt fel eller ser de att jag inte är straight?” Vuxna hbtq-personers erfarenheter av att lära sig svenska som andraspråk

Detta är en Magister-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

Sammanfattning: Denna studie undersöker fyra vuxna hbtq-personers erfarenheter av att lära sig svenska som andraspråk, inom och utanför det formella utbildningssystemet i Sverige. Studien genomfördes med hjälp av intervjuer och analyserades tematiskt utifrån queerteoretiska och intersektionella perspektiv på andraspråksutveckling och identitet. Resultatet visar att deltagarna upplever att undervisningen i svenska som andraspråk, inom vuxenutbildningen, är cis-heteronormativ, vilket missgynnar dem som hbtq-personer på olika sätt i undervisningen. Vidare framhåller deltagarna att sociala sammanhang är viktiga för att utveckla språklig och kulturell kompetens. Flera deltagare upplever dock att dessa sammanhang inte alltid är tillgängliga för flerspråkiga hbtq-personer, vilket påverkar deras lärande negativt. Slutligen visar studien att föreställningar om Sverige, vithet, andraspråkstalare och invandrare påverkar deras möjligheter till lärande, utveckling och gemenskap. Studiens huvudsakliga slutsats är att sexualitet och könsidentitet bör vara en självklar del av andraspråksundervisningen och flerspråkighetsforskningen, eftersom det är en förutsättning för att alla andraspråkselever ska ha möjlighet att göra anspråk på sina demokratiska rättigheter och bli en del av språk- och samhällsgemenskapen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)