Kontraproduktivt arbetsbeteende  – en studie bland miljöarbetare

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Gävle/Avdelningen för arbetshälsovetenskap och psykologi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för arbetshälsovetenskap och psykologi

Sammanfattning: Studiens syfte var att undersöka om normer och motivation kan upplevas ha inverkan på kontraproduktivt arbetsbeteende inom miljöarbete. Den idag vedertagna benämningen miljöarbete har tidigare omfattats av olika typer av renhållningsarbete. Respondenterna, som arbetade på olika anläggningar runt om i Sverige, valdes ut efter att de själva anmält intresse att delta i studien. Studien bestod av en induktiv och kvalitativ forskningsprocess och genomfördes med hjälp av telefonintervjuer. Intervjuerna analyserades genom en tematisk analys. Resultatet visade att individens motivationsnivå kan upplevas ha inverkan på dennes benägenhet att agera utifrån ett kontraproduktivt beteende. Likaså kan normer upplevas bidra till kontraproduktivt beteende. Utifrån respondenternas redogörelser upplevs inre motivationsfaktorer ha essentiell betydelse i frågan om benägenheten att uppvisa kontraproduktivt arbetsbeteende på organisationen. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)