Mucksjuka : Ett socialpsykologiskt fenomen

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

Sammanfattning: Syftet med uppsatsen har varit att belysa fenomenet ”mucksjuka” som kan drabba en intagen på fängelset när denne närmar sig frigivning, samt att svara på varför intagna på anstalter drabbas av detta fenomen. Den intagne har en tendens att hamna i ett depressivt, stressigt, oroligt och otåligt tillstånd. Till min hjälp har jag använt mig av olika teorier om institutioner, stress, stigmatisering och disciplinering, och hur livet i ett fängelse i Sverige kan se ut. Jag har även genomfört kvalitativa intervjuer av intagna och personal på olika anstalter. Resultatet visar att de intagna drabbas av detta fenomen av olika anledningar. Det finns de som är stressade och otåliga för att de vill tillbaka till den kriminella livstilen som kanske ledde till att de hamnade i fängelset i början, medan det finns de som vill ändra sin livsstil och är oroliga för att de inte vet hur de ska lyckas med det. Inte sällan drabbar mucksjuka personer som har suttit en lång tid i fängelset och är institutionaliserade. De som har mycket att ordna inför frigivningen kan vara mer oroliga inför framtiden än andra, och på lång sikt utveckla ett närmast negativt stresstillstånd, medan de som vet och har ordnat inför framtiden kan vara mer otåliga och stressade.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)