4D-simulering som verktyg för tillämpning vid produktionsplanering

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Sammanfattning: Produktionsplanering i ett projekt kan vara komplicerat eftersom den ofta inkluderar många aktiviteter som är beroende av varandra med många olika aktörer. Ett framgångsrikt projekt kännetecknas av en effektiv produktionsplanering där man styr och driver projekten med en exakt planering. I en produktionstidplan, som presenteras som ett gantt-schema med beroenden och kopplingar mellan aktiviteter, kan det vara svårt att göra bedömningar och dra konsekvenser av byggskedet och produktionssätt. Ett verktyg som inbjuder till att hitta och visualisera produktionssätt är 4D-simuleringar, som innebär att en BIM-modell kopplas till produktionstidplan och spelas upp som en animerad sekvens. Skanska Sverige är en aktör som har valt att börja utveckla och implementera användning av 4D-simuleringar i projekt. Förståelse om hur 4D-simuleringar kan bidra och komplettera i planeringsarbetet kan erhållas genom att undersöka användningsområden i produktionsfasen, vilka möjligheter och begränsningar som finns med detta samt genom att belysa nuläge och vad som kan betraktas som problemområden med produktionstidplanen som verktyg. I denna studie har intervjuer genomförts med projektrollerna tidplanerare, produktionschef och blockchef i två olika projekt, där man i produktionsfasen i projekten arbetar med att utveckla och implementera 4D och simuleringar. Detta har utförts för att empiriskt identifiera användningsområden för 4D-simuleringar i produktionsfasen, vad det kan bidra med och tillämpas för i produktionsplaneringen samt vad det finns för problemområden med produktionstidplanen. Med utgångspunkt i befintlig teori om 4D-simuleringar, produktionsplanering och produktionstidplan har den empiriskt insamlade datan analyserats för att redogöra för möjligheter och begränsningar med användning av 4D-simuleringar i produktionsfasen. Till följd av att forskning har visat att 4D/BIM kan komplettera lean construction har en analys utförts kring hur empiriskt identifierade användningsområden för 4D-simuleringar kan kombineras med planeringsmetodiken Last Planner System, som har sin utgångspunkt i lean construction. Resultatet i studien visade att jämföra olika planeringsalternativ, kvalitetskontrollera planering, planering av logistik samt visualisera ordningsföljd av aktiviteter och moment är användningsområden för 4D-simuleringar i produktionsfasen. Dessa användningsområden kan bidra i produktionsplaneringen genom att produktionstidplanen kan optimeras, planeringen i produktionstidplanen kan kontrolleras och följas upp, en tydlig plan för logistiken i ett tidigt skede kan erhållas, produktionsframdriften kan kommuniceras, yrkesgrupper kan samordnas och det kan användas i säkerhets- och arbetsmiljöarbetet. Studien visade följande: Det man i produktionsfasen i projekt identifierat som områden för användning av 4D-simuleringar tenderar att vara svårt att göra med produktionstidplanen som verktyg Användningsområdena för 4D-simuleringarna som har identifierats i projekt kan i det stora hela uppfyllas av de egenskaper som en 4D-simulering har 4D-simuleringar begränsas av detaljnivå och indelning av BIM-modell samt kopplingen Användningsområden och egenskaper för 4D-simuleringar kan relateras till lean construction principer och bidra i planeringssteg i Last Planner System, vilket påvisar att 4D-simuleringar kan komplettera och tillhandahålla grunden för lean construction

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)