Likvärdig undervisning i samhällskunskap: Didaktiska val för samhällskunskapslärare med beaktande av ramfaktorteorin

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Malmö universitet/Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI)

Författare: Ihab Harandi; Adela Hadzajlic; [2023]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Sammanfattning Denna studie undersöker vilka didaktiska val lärare i samhällskunskap gör för att möta elever med olika bakgrunder i sin undervisning och främja en likvärdig och inkluderande undervisning. Syftet med studien är att utveckla en ökad förståelse för hur lärare kan arbeta för att uppnå detta mål. Vi har använt kvalitativa semistrukturerade intervjuer för att undersöka hur samhällskunskapslärare arbetar med att utveckla sin undervisning för elever med olika socioekonomiska bakgrunder. Informanterna är yrkeslegitimerade lärare med minst tre års erfarenhet av att arbeta som samhällskunskapslärare. Studiens slutsats är att lärare påverkas av yttre faktorer, såsom skolans ekonomi, föräldrars engagemang och elevers socioekonomiska bakgrund, i sin undervisning för att möta elevernas olika behov och främja en likvärdig utbildning. Detta betonar vikten av att lärare anpassar sin undervisning efter elevernas olika bakgrunder och förutsättningar för att främja en inkluderande lärmiljö. Nyckelord: Ramfaktorteorin, socioekonomisk bakgrund, likvärdig utbildning, didaktiska val, samhällskunskap och skolsegregation

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)