Revisionsriskmodellen : En studie i hur revisorer uppfattar användandet av modellens olika delar

Detta är en Magister-uppsats från Linköpings universitet/Linköpings universitet/FöretagsekonomiFilosofiska fakulteten; Linköpings universitet/Linköpings universitet/FöretagsekonomiFilosofiska fakulteten

Sammanfattning:

Introduktion Kritik har riktats mot utformningen av revisionsriskmodellenoch trots det är den en viktig del förbedömningen av revisionsrisken i planeringsfasen. Ioch med detta är det relevant att studera användarnas,det vill säga revisorernas, syn på revisionsriskmodellenoch dess användning.

Syfte Uppsatsens syfte är att förklara revisorers uppfattningom användningen av de olika riskerna i revisionsriskmodellen.

Metod Studien använder sig av en kvantitativ metod. Vigenomför en enkätundersökning med auktoriseraderevisorer. Data samlas in med hjälp av SurveyMonkeyoch analyseras med SPSS.

Slutsatser Våra resultat visar att revisorer som medverkat iundersökningen upplever att inneboende risk varviktigast följt av kontrollrisk och därefter upptäcktsrisk.Vi ser dock att bedömningen av inneboende riskoch kontrollrisk sker sammanvägt och att de påverkasav varandra vilket stärker ett flertal tidigare studier.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)