Vad sa amerikanen som skulle klippa sig hos frisören? - Are you free… sir? : En studie om läsförståelsestrategier

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

Sammanfattning: Detta examensarbete kommer undersöka hur svensklärare i mellanstadiets årskurser 4–6 didaktiskt bedriver läsförståelsestrategier. Undersökningens teoretiska utgångspunkt har en pragmatiskt ansats, detta innebär följaktligen att svensklärarnas praktiska och reflekterade erfarenheter kommer att premieras då studien använder halvstrukturerade intervjuer som metod att generera data. För att producera användbara data kommer sex legitimerade och verksamma svensklärare att intervjuas om läsförståelsestrategier. Läsförståelsen bland svenska elever har i allmänhet försämrats under de senaste decennierna, detta i synnerhet bland unga pojkar. Orsakerna till detta är omtvistat, men sociala medier, datorspel och ett allmänt ointresse till bokläsningen är några av skälen. Detta har sålunda resulterat i att elever generellt sätt har allt svårare att hantera mer avancerade texter. Tidigare forskning belyser att elever, från skolstart, ska tränas och stimuleras i att använda sig av läsförståelsestrategier för att förstå det lästa på ett djupare plan. Lärare ska genom läsförståelseundervisning möjliggöra och stötta elever att bli varse om olika läsförståelsestrategier. Forskningen menar dessutom att elever som har en bred arsenal av läsförståelsestrategier, eller som är skickliga med ett fåtal läsförståelsestrategier har det betydligt enklare att angripa text.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)