Upplevelser av strokerehabilitering med Vasa-konceptet : -En kvalitativ intervjustudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi

Sammanfattning: Bakgrund / problemformulering Stroke är en allvarlig sjukdom som drabbar många och kostar samhället mycket stora belopp. Det saknas rehabiliteringsåtgärder med evidens som ger god återhämtning i kroniska stadiet. Vasa-konceptet har gett god återhämtning enligt beprövad erfarenhet men saknar vetenskaplig evidens. Syfte Undersöka strokepatienters erfarenhet och upplevelser av Vasa-konceptet för att skapa evidens och underlätta framtida studier. Metod En kvalitativ deskriptiv innehållsanalys av tre inspelade semistrukturerade intervjuer med tre patienter och två tolkande anhöriga gällande deras erfarenheter av postakut rehabilitering med Vasa-konceptet. Resultatsammanfattning Analysen resulterade i ett övergripande tema, 5 kategorier och 19 underkategorier. Informanterna upplevde rehabiliteringen som trygg, säker och motiverande. Den upplevdes ge god sensorisk, motorisk och kognitiv återhämtning. Många har observerats bli hjälpa av konceptet som rekommenderas starkt av informanterna. Mycket avsatt tid med assistent kan krävas samt veckovisa justeringar med terapeut. Slutsats Vasa-konceptet verkar ha drag av flera rehabiliteringsmetoder som Socialstyrelsen rekommenderar och verkar inkludera flera rehabiliteringsprinciper som har evidens för neuroplastisk återhämtning. Vasa-konceptets grundares attityd, agerande, rykte samt andra omgivningsfaktorer kan ha bidragit betydligt till informanternas mycket positiva upplevelser av neuromuskulär och kognitiv återhämtning. Vasa-konceptet kanske innehåller tekniker som kan hjälpa patienten utnyttja befintliga resurser mer effektivt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)