Sjuksköterskans bedömning av patienter med sepsis eller risk för sepsis.

Detta är en Kandidat-uppsats från

Sammanfattning: Bakgrund: Sepsis är ett vanligt och allvarligt tillstånd med hög dödlighet. Tidig upptäckt är centralt för att minska lidande för patienten och öka överlevnad. Patienten kan uppvisa en komplex bild av symtom och tecken och tidig upptäckt kan vara svårt. Som omvårdnadsansvarig är det sjuksköterskans uppgift att med sin kunskap inom bedömning bidra till tidig identifiering och insättning av livräddande, medicinska åtgärder. Samtidigt visar forskning att det finns brister i sjuksköterskans bedömning av symtom och tecken. Syfte: Att beskriva sjuksköterskans bedömning av patienter med sepsis eller med risk för sepsis. Metod: En allmän litteraturöversikt genomfördes. Databaserna Cinahl och PubMed användes i litteratursökningen. Litteratursökningen följde PIO-strukturen. Datainsamling och kvalitetsgranskning resulterade i elva kvantitativa originalartiklar som utgör resultatet i den allmänna litteraturöversikten. Resultat: Sjuksköterskan använder sig av vitalparametrar och laboratorievärden i sin bedömning. Dock pekar resultatet på brister i tolkning och konsekvent användande av dessa. Till sin hjälp har sjuksköterskan ett antal bedömningsinstrument, som vid korrekt användning kan minska risken för försämring och mortalitet. Mer komplexa instrument visar sig fungera bättre vad gäller identifiering av sepsis. Sjuksköterskor önskar utbildning för att förbättra sin bedömning. Implementering av nya bedömningsinstrument där kompetensutveckling ingått som en del i interventionen visar på positiva utfall i form av tidigare identifiering, tidigare insatta medicinska åtgärder och minskad mortalitet. Slutsatser: Sjuksköterskan använder främst vitalparametrar i sin bedömning av sepsis men brister i att tolka dessa. Mer omfattande bedömningsinstrument är till gagn för patienten i form av ökad överlevnad och sjuksköterskors kompetens inom bedömningens alla delar bör höjas för att kunna använda dessa mer omfattande bedömningsinstrument. Det saknas forskning inom området och studier behövs inom alla delar av bedömningar.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)