Att göra “dem” till “vi” : Förskollärares resonemang om interkulturell pedagogik.

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

Sammanfattning: InledningForskning kring den interkulturella pedagogiken redogör för möten mellan individer ochgrupper. Det är en hög grad ett förhållningssätt med didaktiska val och medvetenhet kringbarn kulturella bakgrunder. Den teoretiska utgångspunkten i denna studie är Socialarepresentationer där vårt tänkande påverkas av den miljö vi befinner oss i. Socialarepresentationer är symboliska och kommer till uttryck genom artefakter, visuella bilder, ickelingvistiska ljud och ord och det ligger till grund för vår verklighet. Förskollärarens uppdragär att bevara kulturarvet samtidigt som mångkulturella barn ska integreras i förskolansverksamhet. Förskollärarens dilemma blir att balansera dessa i en verksamhet för varje enskiltbarn.SyfteSyftet med den här studien är att undersöka hur förskollärare resonerar om interkulturellpedagogik i förskolan.MetodStudien har använt en kvalitativ metod i form av semistrukturerade intervjuer. Sammanlagthar sju förskollärare deltagit i ljudinspelade intervjuer på tre förskolor.ResultatResultatet har delats in i 2 huvudrubriker, Interkulturellt förhållningssätt som språklig ochkulturell inkludering och Hur kultur symboliseras i miljön. Det framkommer i resultatet attförskollärarna i studien arbetar med interkulturell pedagogik på en rad olika sätt. Framförallthandlar det om att uppmärksamma och förbereda barn att möta andra kulturer. Till en stor delär språkutveckling en omfattande del i det interkulturella förhållningssättet men tillika såbeskriver förskollärarna att det handlar om en öppenhet och respekt för mångkulturellafamiljer. Avslutningsvis beskriver förskollärarna att föräldrasamverkan är en viktig del i hur de väljer att representera och symbolisera kulturer i förskolan.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)