Kompetensutveckling i en kunskapsorganisation. En kvalitativ studie om kompetensutvecklingens betydelse för en organisations förutsättningar att utveckla och behålla medarbetare.

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Pedagogik

Sammanfattning: En kvalitativ studie som omfattar kompetensutveckling och dess betydelse för att utveckla och behålla medarbetare har gjorts i en kunskapsorganisation i reklambranschen. De områden som har behandlats är följande; lärande, förutsättningar för kompetensutveckling samt värdet av kompetensutveckling. Syftet var att kartlägga hur ledningen förhåller sig till och pratar om kompetensutveckling i organisationen, att konkretisera medarbetarnas upplevelser kring hur insatserna motiverar samt påverkar deras val att arbeta kvar inom organisationen. Resultatet visade att det inte fanns någon specifik strategi framtagen och att ledningen arbetade efter riktlinjer som inte hade fastställts i en policy. Det fanns däremot en hög grad av informellt och utvecklingsinriktat lärande i organisationen som både ledning och medarbetare uppmärksammade och uppskattade. Dessa typer av lärande utgjorde i sig en intern och omedveten strategi. Majoriteten av medarbetarna upplevde inte att insatserna var tillfredsställande och uttryckte ett behov av att få mer insyn i arbetet med kompetensutveckling. Det var inte själva kompetensutvecklingsinsatserna som i dagsläget påverkade medarbetarnas arbetstillfredsställelse. Istället var andra faktorer såsom samarbete och lärande av kollegor samt möjligheten att själva styra och planera sitt arbete var mer avgörande för motivationen. Det som påverkade deras vilja att stanna inom organisationen var dock direkt relaterade till kompetensutveckling. Avsaknaden av möjligheter till formellt lärande och strategier var bland annat avgörande för att de inte kände arbetstillfredsställelse.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)