"Att bli sedd, hörd och bekräftad" : En kvalitativ studie om chefer och medarbetares upplevelser av det hälsofrämjande ledarskapet

Detta är en Kandidat-uppsats från Karlstads universitet/Avdelningen för arbetsvetenskap; Karlstads universitet/Avdelningen för arbetsvetenskap

Sammanfattning: Denna studie tar sig an upplevelsen av det hälsofrämjande ledarskapet bland chefer och medarbetare i en kommun. Syftet med studien är att få fördjupad förståelse för chefer och medarbetares upplevelser av det hälsofrämjande ledarskapet, hur det påverkar hälsan hos medarbetare samt vilka faktorer som upplevs som viktiga i ett hälsofrämjande ledarskap i en kommun. Den teoretiska referensram som presenteras i studien berör centrala begrepp som hälsa, välbefinnande, hälsofrämjande arbete och hälsofrämjande ledarskap. I den teoretiska referensramen redogörs det även för krav-, kontroll-och socialt stödmodellen, känsla av sammanhang, ledarskapet, ledarskapsstilar och faktorer som kan vara hälsofrämjande i ledarskapet. Detta för att skapa grundläggande kunskap om vad det hälsofrämjande ledarskapet kan innebära. Studien utfördes genom en kvalitativ metod med nio respondenter, chefer samt medarbetare intervjuades. Dessa respondenter valdes ut genom ett bekvämlighetsurval. Det insamlade materialet har kodats för att finna teman och utifrån kodningen påbörjades analysarbetet. Resultatet vi fann var olika beskrivningar av hälsofrämjande ledarskap där ett centralt begrepp var tydlighet. Vi fann även att cheferna arbetar med det hälsofrämjande ledarskapet främst genom att vara ett föredöme. Medarbetarna har mindre insikt i det hälsofrämjande ledarskapet än vad cheferna har. Vi fann att chefernas och medarbetarnas upplevelse är att centrala delar i hälsofrämjande ledarskap är hög egenkontroll, stöd från chefen, delaktighet och fungerande kommunikation. Den första slutsatsen som kan dras är att bli sedd, hörd och bekräftad är betydelsefullt i ett hälsofrämjande ledarskap. Den andra slutsatsen är att ledarskapet påverkar medarbetarnas hälsa. Slutligen kan vi dra slutsatsen att viktiga delar i det hälsofrämjande ledarskapet är att möjliggöra egenkontroll, stöd, delaktighet och kommunikation.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)