Kameran lägger på 5 kg : En kvalitativ studie om PR-yrkesrollens gestaltning i amerikanska TV-serier

Detta är en Kandidat-uppsats från Mittuniversitetet/Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap; Mittuniversitetet/Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap

Författare: Astrid Fast; Thomas Jonasson; [2016]

Nyckelord: Framing; gestaltningsteori; PR; TV-serier;

Sammanfattning: Problemformulering och syfte: Allmänheten har varken en positiv eller korrekt bild utav PR-branschen, branschens image är alltså inte den bästa. Studier på hur gestaltningen utav PR-yrkesrollen ser ut i film, visar en tvetydighet. Några resultat visar att de gestaltas negativt medan en annan påvisar en positiv gestaltning. Syftet med denna studie är att undersöka hur PR-yrkesrollen gestaltas i amerikanska TV-serier. Metod och material: En kvalitativ innehållsanalys av fyra stycken amerikanska TV-seriers gestaltning av PR-yrkesrollen. Serierna var; Mad Men, The Crazy Ones, Scandal och House of Cards. Huvudresultat: PR-yrkesrollen gestaltas som en med hög professionaliseringsgrad men vi möttes av karaktärer med varierande typer av problematik.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)