FÄNGELSEMILJÖNS PÅVERKAN PÅ INTAGNAS AKTIVITETSLIV : En litteraturstudie utifrån arbetsterapeuters och intagnas upplevelser

Detta är en Kandidat-uppsats från Umeå universitet/Avdelningen för arbetsterapi

Sammanfattning: Rehabilitering inom kriminalvården syftar till förebyggande insatser mot återfall i brott. Arbetsterapeutens kunskap om sambanden mellan människa, miljö och aktivitet kan användas för att komplettera existerande rehabilitering. För att kunna utveckla och erbjuda sådana insatser behöver förståelsen för hur miljön påverkar de intagna utvecklas, befintlig forskning sammanställas och arbetsterapi inom kriminalvården belysas. Syftet med detta arbete var att beskriva arbetsterapeuters och intagnas upplevelser av hur fängelsemiljön påverkar de intagnas aktivitetsliv. En litteraturstudie genomfördes och sökningar gjordes i databaserna Academic search premier, CINAHL, APA, PsycInfo, MEDLINE och SocINDEX. Sju artiklar inkluderades, kvalitetsgranskades och analyserades. Resultatet beskriver hur den sociala fängelsemiljön anses hindrande då de intagna upplever bristande tillit och stöd, medan trygghet och tillit påverkar aktivitetslivet positivt. Den fysiska miljön kan upplevas hindrande i sig, men där en strukturerad fysisk miljö också kan möjliggöra positiv förändring. Inom aktivitetsmiljön ses aktivitetsberövande som ett hinder. Studien visar att arbetsterapeutens kompetens kan nyttjas för att skapa en främjande fängelsemiljö och beskriver ett behov av riktade arbetsterapiinterventioner för att möjliggöra en positiv förändring i intagnas aktivitetsliv.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)