Att göra eller icke göra, det är frågan!– En studie av Socialstyrelsens hantering av upplevd kontra kalkylerad risk i samband med fågelinfluensan

Detta är en C-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Författare: Petter Spanne; Erik Reinert; Olof Belfrage; [2006]

Nyckelord: Business and economics;

Sammanfattning: Modernitet är ett vanligt förekommande begrepp i den samhällsvetenskapliga diskursen och Anthony Giddens med flera talar om det risksamhälle som uppkommit till följd av moderniteten. Risksamhällets oöverskådlighet leder till behovet av expertgrupper och en ökande betydelse av vetenskaperna. I risksamhället råder det delade meningar om olika riskers hotfullhet och en divergens mellan allmänhetens upplevda risk och experternaskalkylerade dito verkar vara ett problem för många organisationer. Uppsatsen tar avstamp ihur organisationer hanterar ovan nämnda divergens och använder sig av en fallstudie av Socialstyrelsens hantering av fågelinfluensan för att besvara frågan. Den teoretiska utgångspunkten är nyinstitutionalismen och då främst begreppen frikoppling och beslutsrationalitet. Antagandet är att när organisationer ställs inför dilemmat att antingenframstå som effektiva eller rationella i sitt beslutsfattande blir lösningen att, omedvetet, frikoppla dessa från varandra. Slutsatserna av uppsatsen mynnar ut i ett konstaterat behov av frikoppling och att den, teorierna till trots, till viss del är medveten. Det ter sig oundvikligt att organisationen agerar på det viset eftersom omvärlden ställer helt oförenliga krav vilka bottnar i divergensen mellan upplevd och kalkylerad risk. Tolkningen av studien är att den situation med divergens som Socialstyrelsen ställts inför troligtvis är ett dilemma som mångaandra organisationer också måste hantera vare sig de är expertgrupper eller inte. Studien kan därför även underlätta förståelsen av andra organisationers handlande. Uppsatsen visar på ett samband mellan risk och frikoppling. Kärnan i problematiken är det klassiska dilemmat mellan att göra eller att inte göra.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)