Patienters upplevelser av att leva med venösa bensår

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Malmö universitet/Hälsa och samhälle

Sammanfattning: Bartosch B, Lindblad J. Patienters upplevelser av att leva med venösa bensår. En litteraturstudie. Examensarbete i omvårdnad 15 högskolepoäng. Malmö Universitet: Fakulteten för Hälsa och Samhälle, Institutionen för vårdvetenskap, 2019. Bakgrund: I Sverige drabbas 2 % av befolkningen någon gång under livet av bensår som förorsakar stort lidande hos de drabbade och stor ekonomisk belastning för samhället. Sjuksköterskor möter ofta denna patientgrupp och för att ge god omvårdnad krävs kunskap om patienternas upplevelser av att leva med bensår. Syfte: Belysa patienters upplevelser av att leva med venösa bensår. Metod: En litteraturstudie genomfördes där databaserna PubMed och CINAHL användes för att finna vetenskapligt stöd för att besvara studiens syfte. Tolv vetenskapliga artiklar inkluderades i studien, alla använde sig av kvalitativ studiedesign. Resultat: Fyra huvudteman och elva undertema framkom under analysen. Huvudteman var Fysisk påverkan, Psykisk påverkan, Social påverkan och Terapeutisk relation. Konklusion: För att sjuksköterskan ska kunna ge god individanpassad omvårdnad krävs, förutom medicinsk kunskap, förståelse för patienternas upplevelser och erfarenheter av att leva med venösa bensår. Smärta, lukt och social isolering är underteman som har stor inverkan på patienternas psykosociala hälsa. Nyckelord: Litteraturstudie, Patienter, Smärta, Upplevelser, Venösa Bensår.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)