Three-Component Model (TCM) of commitment i svensk kontext : En undersökning av relationen mellan commitment gentemot organisation och närmaste chef

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi

Sammanfattning: Syftet med studien var att undersöka relationen mellan commitment gentemot organisationen och chefs-commitment i en svensk kontext med hjälp av TCM Employee Commitment Survey. Metoden för att undersöka detta var en webbenkät som delades ut till sammanlagt 188 personer, med en svarsfrekvens på 35%. Respondenterna arbetade i tre olika organisationer inom offentlig sektor. I enkäten fick respondenterna ta ställning till påståenden rörande sin organisation och sin närmaste chef. Resultatet visade att ju lägre continuance commitment är gentemot närmaste chef, desto högre är affective commitment gentemot organisationen. Vidare visade resultatet att ju högre continuance commitment är gentemot närmaste chef, desto högre är continuance commitment gentemot organisationen. Dessutom visade resultatet att ju högre normative commitment gentemot närmaste chef är, desto högre är normative commitment gentemot organisationen. I motsats till tidigare studier fann vi ingen korrelation mellan affective commitment gentemot organisation och affective commitment gentemot närmaste chef. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)