Patienters upplevelse av isolering på vårdavdelning vid smittsam sjukdom : en litteraturstudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Sophiahemmet Högskola

Sammanfattning: Bakgrund Isoleringsvård förekommer på vårdavdelningar runt om i världen i syfte att förhindra spridning av smittsamma sjukdomar. Isolering innebär att patienten begränsas såväl fysisk tsom psykiskt från interaktion med andra människor. Denna begränsning kan innebära ett lidande för patienten vilket ställer krav på vårdpersonalen vid omvårdnaden av denna patientgrupp. Genom en utökad förståelse för patientens upplevelse av isoleringsvård kan sjuksköterskan utifrån ett personcentrerat förhållningssätt lindra lidande och tillgodose patientens behov. Syfte Syftet var att beskriva patienters upplevelser av isolering på vårdavdelning i samband med smittsam sjukdom. Metod Som metod användes en icke-systematisk litteraturöversikt med en integrerad analys som baserades på 15 vetenskapliga artiklar av både kvalitativ samt kvantitativ design. Artiklarna söktes i databaserna Public Medline samt Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature och en kvalitetsgranskning utfördes utifrån Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag. Resultat Resultatet beskrev hur faktorer såsom den fysiska miljön, bemötande, information och behovet av sociala kontakter påverkade patienternas upplevelse i samband med isoleringsvård. Samtliga faktorer hade en betydande roll för helhetsupplevelsen och uppstådda känslor. Slutsats Resultatet visade att patienterna påverkades i varierande grad av isoleringsåtgärder men gemensamt för dem alla var att de hade stor påverkan på deras dagliga liv och för många innebar det ett lidande. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)