Nation branding – Ett synnerligen odemokratiskt fenomen

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

Sammanfattning: Nation Branding är idag ett utbrett fenomen som allt fler länder spenderar enorma resurser på. Sverige är ett land som aktivt arbetar med sin nation branding i syfte att förbättra omvärldens uppfattning om landet. Detta exemplifierades inte minst när de som första och enda land i världen lämnade över dess officiella twitterkonto till sina medborgare genom initiativet “Curators of Sweden”, som syftar till att inkludera medborgarnas röster i landets nation branding. Denna kandidatuppsats inom strate-gisk kommunikation syftar till att kritiskt granska fenomenet nation branding ur ett maktperspektiv. Detta görs genom att besvara vilka diskurser som förs om Sverige samt vem som kontrollerar den mest övergripande diskursen. I arbetet genomfördes en kritisk diskursanalys av material från Svenska institutet, fyra internationella ny-hetsmedier samt landets officiella twitterkonto @Sweden. Vi har identifierat fyra olika diskurser om Sverige, som till stora delar framställer landet utefter en sam-stämmig bild. Vidare så bekräftar både medborgarna och de internationella nyhets-medierna den offentliga svenska diskursen skapad av Svenska institutet. Denna uppsats påvisar att nation branding kan användas i ett odemokratiskt syfte genom överförandet av politiska agendor.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)